ÚJEZD DEVELOPMENT

Dotčené území urbanistické studie náleží do katastrálního území Újezd u Průhonic na jihovýchodním okraji hl. m. Prahy. Území přímo navazuje na obec Újezd na severní straně. Severozápadně od projektu je vedena dálnice D1.  Na jižní straně přímo navazuje na Milíčovský les , cca 1 km za ním se rozkládá sídliště Jižní Město. Východním směrem protéká vodoteč Botič. Za Botičem se rozkládá dendrologická zahrada.

Širší oblast okolo Újezdu odpovídá svým charakterem spíše příměstské krajině venkovského typu než poloze v hl. m. Praze. Stavební struktura sídla odpovídá vesnickému typu s převážnou většinou samostatně stojících rodinných domů s dvěma nadzemními podlažími.

Záměrem investora je transformace území na sídelní útvar, který by navazoval na stávající strukturu obce Újezd. Základní charakteristiky navrženého sídla budou splňovat současné požadavky na individuální bydlení v příměstské oblasti. Důležitou složkou zadání návrhu je vytvoření kvalitního veřejného prostranství, které bude přirozeně obyvatelné. Důraz je kladen na dva základní typy veřejných prostranství. Intravilánová, která jsou součástí samotné sídelní struktury a prostranství extravilánová, která jsou na přechodu od sídla do volné krajiny.

V neposlední řadě je kladen důraz na začlenění území do stávající krajiny. Komplexní transformace takto rozsáhlého území nabízí příležitost k aktivaci nových možností ve využití krajiny.  

 

Studii veřejného prostoru území zpracoval ateliér Jakub Cigler architekti (05/2015). Zpracována byla na 3 lokality z celkových 6 ve zpracovávaném území. Tyto 3 na sebe navazující celky se liší šířkou uličního profilu, velikostí pozemků, jeho uspořádáním a vztahům k širšímu okolí, zároveň ale tvoří celek s jednotným designem. Urbanistické uspořádání dalo vzniknout menším či větším veřejným prostranstvím, která lze využívat aktivně i pasivně. Veřejné prostory jsou převážně situovány v místech křížení ulic. Tyto prostory jsou koncipovány jako odpočinkové – pobytové, s parkovými úpravami, vodními plochami a lavičkami.

V prostoru křížení 2 významnějších ulic vzniklo území velkoryseji řešený prostor. Tento prostor lze využít a koncipovat jako malé náměstí. Náměstí je sice křižovatkou rozdělenou na 3 části, vizuálně ale působí jednotně. Hlavním motivem je kruh, který se propisuje do vzoru dlažby, tvaru travnatých modelací a mobiliáře. Zvýšené travnaté modelace se stromy dávají prostoru plasticitu a vytvářejí příjemná zákoutí, která se tímto stávají obyvatelná.

V celém území je patrný logický vývoj veřejných prostranství ve vztahu s typem zástavby, dopravním řešením a předpokládané struktuře obyvatel. Znatelná gradace je předpokládaná i ve volbě materiálů pro jednotlivé části.

 

Lokalita Centrum (jedna z 6 lokalit celého území) tvoří pomyslné těžiště celého navrhovaného území. Uprostřed tohoto území je navržen veřejný prostor, který bude plnit funkci náměstí (návsi). Okolo tohoto náměstí bude polyfunkční budova, kde je navrženo bydlení v bytových jednotkách ve 2. NP, v přízemí jsou uvažovány služby pro nejbližší okolí. Zástavba okolo tohoto náměstí má pevnější strukturu, která je tvořena řadovými domy nebo dvojdomy. Struktura s rostoucí vzdáleností od náměstí řídne a stává se více vesnickou se solitérními rodinnými domy.

Pozice náměstí je definována situací místa, kde se koncentrují frekventované cesty, které jsou pro území vznikajícího developmentu páteřní. Zároveň se v tomto místě nachází vstupy do částí území, jak západního, tak východního.

 

LETECKÉ ZÁBĚRY LOKALITY

 

ÚDAJE O PROJEKTU

  • Autoři návrhu: Adam de Pina, Martin Dašek
  • Studie veřejného prostoru: Jakub Cigler Architekti
  • Místo stavby: Újezd u Průhonic
  • Rozsah prací: Urbanistická studie – Realizační dokumentace
  • Návrh : 2014 – 2017
  • Realizace: 2016 –