NAŠE SLUŽBY

Pokrýváme široké pole působností, jak z hlediska měřítka, tak z hlediska hloubky a rozsahu prací. Zabýváme se urbánními městskými i venkovskými celky, architekturou rozsáhlých městských bloků i rodinných domů, interiérem bytů či kaváren, ale i navrhováním užitného designu. Stále častěji se věnujeme i řešením venkovního prostoru a zeleně. Snažíme se pokrývat celý proces vzniku a provozu staveb. Naším cílem je projít s klientem celým stavebním procesem.

 

Analytika a předprojektová příprava

Před investičním vstupem do nemovitosti nabízíme architektonické, stavební i ekonomické poradenství a posudky. Díky nim se klient vyhne nepříjemným překvapením a finančním ztrátám.

 

Architektura a urbanismus

Je naší hlavní pracovní i životní náplní. Baví nás střídání měřítek, navrhování malých rodinných domů i velkých městských čtvrtí. Řešíme vnitřní i vnější prostor staveb a naše portfolio jsme rozšířili o landscape architekturu i průmyslový design.

 

Projekce

Zastřešujeme kompletní projekční činnost ve všech stupních projektové dokumentace. Od koncepcí a studií, přes dokumentace pro územní a stavební řízení, až po dokumentace pro provádění staveb, či dokumentací skutečného provedení stavby.

 

Inženýring

Zajišťujeme získávání potřebných povolení pro výstavbu. Kromě územních a stavebních řízení obstaráváme i vodoprávní řízení, speciální stavební řízení na dopravní infrastrukturu, nebo řízení pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

 

Tendry na generální dodavatele

Klientům pomáháme při výběru vhodných zhotovitelů staveb. Organizujeme výběrová řízení a jejich vyhodnocování, nebo pomáháme při uzavírání smluv o díle.

 

Autorské a technické dozory

Při realizaci stavby provádíme autorské a technické dozory. Autorský dohled je pro nás samozřejmý závazek architekta vůči klientovi. Technický dohled zajišťuje dodržování správných stavebních postupů a operativní řešení problémů přímo na stavbě. U menších projektů nabízíme jejich slučování, což snižuje finanční náročnost těchto činností.